ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

Η συλλογή προφορικών μαρτυριών και η δημιουργία αρχείου προφορικών μαρτυριών αποτελεί καταστατικό στόχο του νέου μουσείου. Η λήψη κάποιας προφορικής μαρτυρίας συνδέεται συχνά με την δωρεά μουσειακών αντικειμένων και αφορά κυρίως την καταγραφή όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με την ιστορία του αντικειμένου, όπως τη γνωρίζει ο δωρητής. Προφορικές μαρτυρίες καταγράφονται και ανεξάρτητα με κριτήριο

  1. την εμπειρία
  2. την ηλικία
  3. το επάγγελμα
  4. την καταγωγή
  5. την εμπλοκή στο δημόσιο βίο του πληροφορητή

Προς το παρόν δεν έχουν καταγραφεί παρά μόνο λίγες δεκάδες προφορικών μαρτυριών, οι οποίες διατίθενται ψηφιακά σε ερευνητές και ενδιαφερόμενους.